İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

BİLİM DALLARI

(tamamlanmadı)


Ana sayfa
Bölümler
Archive
Contact Information

(Alfabetik Sırayla)

Hizmetler:

 

 

 


Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı

 Bilim Dalı Başkanı;

Prof. Dr. Necla Akçakaya

 

                  

 

 

 

 

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

  

          

 

 

 

 

Prof.Dr. Haluk Çokuğraş

 

Kliniğimizde Çocuk Kliniği Haseki’den Cerrahpaşa’ya nakledildiği 1968 yılından beri Enfeksiyon Bilim Dalı servisleri ve Enfeksiyon bilim dalına bağlı     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  mevcut idi. Bu bilim dalına 1975 yılında İmmünoloji          Bilim Dalı eklenerek  Bilim Dalımız Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Bilim Dalı olarak adlandırılmıştır. Bu bilim dallarına 1976 tarihinde Allerji Bilim Dalı ilave edilerek Enfeksiyon Hastalıkları İmmünoloji Ve Allerji Bilim Dalı haline   getirilmiştir.

Bilim Dalımızda  18 yatakla, ilgili hastalara yatarak tetkik ve  tedavi hizmetlerinin     verilmesi yanında Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine ilaveten 1971 yılından beri İmmünoloji Polikliniği 1976 dan beri Akciğer Hastalıkları ve Allerji polikliniğinde ayaktan tetkik ve tedavi  hizmetleri de verilmektedir.

 Mikrobiyoloji laboratuarı yanı sıra İmmünoloji Allerji ve Akciğer          hastalıkları laboratuarları da bilim dalımıza  bağlı olarak hizmet vermektedir. Polikliniklerimizde, primer ve sekonder immün yetersizlik, sık enfeksiyon geçiren çocuk, allerji, astım, ürtiker, hışıltılı çocuk(Wheezy infant), kronik bronşit,    akciğer anomalileri,  bronşektazi,     kistik fibroz ve tüberküloz hastalarının   poliklinik hizmetleride Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından yürütülmektedir.  Enfeksiyon hastalıkları immünoloji ve allerji B.D. de halen Prof.Dr. Necla       Akçakaya, Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof.Dr. Haluk Çokuğraş. Öğretim üyesi olarak     çalışmaktadırlar ayrıca 2 yandal uzmanı ve  laboratuarlarımızda da 1 laboratuvar     şefi, 1 laborant ve 1hemşire  görev yapmaktadırlar.

 

I-HASTA HİZMETLERİ

 

A)Bilim Dalına özgü hasta hizmetleri ;

 Haftada 4 gün  günde  2 saat yan dal uzmanı, asistan , internler, hemşire eşliğinde hasta viziti ve tartışması

Haftada 1 gün dosya viziti

Yatan hasta sayısı (yıllık)                                     255   hasta

Yatak sayısı                                                      18 yatak   

B) Poliklinik Hizmetleri; Poliklinik ve konsültasyonlar; Her gün

Sık Enfeksiyon geçiren hasta Grubu, Primer  İmmün yetersizlikler, Anjionörotik ödem

Kronik öksürüklü hastalar;

Allerjik Hastalıklar; Astım, Allerjik rinit, Atopik Dermatiti ürtiker

Kistik Fibroz hastaları

Tüberküloz hastaları; Toraks ve Toraks dışı tutulumlu Hastalar

 Bronşektazi,  Kronik Konstriktif Akciğer hastalığı olanlar

Geçirilmiş  enfeksiyonlar nedeniyle izleme alınan hastalar poliklinikte bakılmakta (menenjit, pnömoni, osteomyelit gibi…)

Enfeksiyon konsültasyonları; Çocuk cerrahisi, Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi

 

Poliklinik sayısı (yıllık)                                   Toplam :            2766   

                                                                      Yeni Hasta :       0181   

                                                                      Eski Hasta :       2585

 

 

C)  Bölüme özgü incelemeler  ve hizmetler

 •     Nefelometrik İncelemeler;

  •  İmmünglobulin düzeyleri; IgG, IgG1, IgG2,IgG3, IgG4 ,  IgA, IgM, IgE,

  •  Kompleman Düzeyleri; C3,  C4, C1 esteraz,

  •  Alfa-1 antripsin, CRP

  •  Akım Hücre ölçeri(Flow Cytometre) ile yapılan incelemeler;

 •     Periferik  kanda T3,T4,T8, B lenfositleri ve NK hücreleri, lenfosit aktivasyon belirteçleri,

 •     HLA-DR,  Nötrofil Adezyon molekülleri

 •     Deri testleri; PHA, Candidin  

 •     Nötrofil fonksiyonları: NBT, Opsonik aktivite, Bakterisit testi

 •     PH metre; Gastoözofagal reflü(GÖR) incelemesi 

 •     Allerji testleri; Prick ve Rast yöntemleri

 •     Akciğer fonksiyon testleri(AFT);  Yürüme bandında Ekzersizli AFT

 •     Acil Astma atağının tedavisi için nebülizatör ile ilaç tedavisi

 •     Damar içi  İmmünglobülin (İVİG)  tedavileri

 •     Allerik hastalıkların tedavisinde allerji aşıları(immünoterapi)

II) EĞİTİM

 

A) Teorik Dersler (yıllık toplam)

Sömestre                  Türkçe          İngilizce

 

5.Sömestre                 7                  7        Temel İmmunoloji  konuları ;B lenfosit gelişimi,

                                                                     Fagositoz, Kompleman , Enfeksiyonimmünitesi,  

                                                                       Primer immün yetersizlik giriş  

6.Sömestre                 6                  2

                                        

                                   

7-8   Sömestre           19                 20           (Türkçe dersler Yılda 3 Kez  tekrarlanıyor)

 

Diğer                          6                                Detam   Yüksek Lisans  ve Doktora

                                                                    Öğrencilerine   İmmünoloji Dersleri  

 

B) Sabah  Seminerleri 

            Bölüm   7 seminer yapıyor , Yılda 3 kez  tekrarlanıyor

C) Pratik Eğitim

Toplam intern sayısı (yıllık)       :      50

5-6. Sömestre pratikleri            

7-8. Sömestre pratikleri                3 öğretim üyesi  Haftada  2,5 saat

 

D) Görevlendirme;

   Prof.Dr.Necla Akçakaya

     Adli Tıp Enstitüsü

     İÜ. Cerrahpaşa  Tıp   Fakültesi Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi

            -Antibiyotik Alt Komitesi

   Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu

   İÜ. Cerrahpaşa  Tıp   Fakültesi,  Temel  İmmünoloji  Eğitimi  Kurulu             

   İÜ. Deneysel Tıp  Araştırma  Enstitüsü , İmmünoloji Ana Bilim Dalı                

   İÜ. Cerrahpaşa  Tıp   Fakültesi Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi

İnfeksiyon Alt Komitesi

      Prof Dr.Haluk Çokuğraş

         İÜ. Cerrahpaşa  Tıp   Fakültesi Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi

 

 

Başa dön

 

 

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Bilim Dalı Başkanı :

 Prof. Dr. Serap UYSAL

 

  I-GENEL BİLGİLER

 A.   ÖĞRETİM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

 1.    Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesi Üçüncü sınıf (5-6 sömestr) öğrencilerine çocuk nörolojisi dersleri

 2.    Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesi beşinci (9-10.sömestr) ve altıncı sınıf öğrecilerine çocuk nörolojisi dersleri ve stajı

 3.    Uzmanlık öğrencileri eğitim programı

 ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERSLERİ

 Konu Başlıkları:

 1.    Nörolojik Muayene

 2.    Konvülziyonlar

 3.    Yenidoğan konvülziyonları

 4.    Febril konvülziyonlar 

 5.    Kas hastalıkları

 6.    Hipotoni

 7.    Çocukluk çağı epilepsileri

 

B.   BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • Uzmanlık öğrencilerinin tez çalışmaları
 • Öğretim üyelerince yürütülen klinik araştırmalar
 • Bilimsel çalışmaların yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanması ile ilgili çalışmalar

 C. BİLİM DALINDA UĞRAŞILAN KONULAR:

 •  Çocukluk yaş grubu epilepsileri
 •  Kas hastalıkları (doğuştan ve sonradan kazanılmış)
 •  Zihinsel ve motor gelişim gerilikleri
 •  Çocukluk çağı inmeleri (Serebrovasküler

hastalıklar)

 5.    Konuşma bozuklukları 

 D. SEMPOZYUM-KONGRE

 E. BİLİM DALINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LABORATUVAR

HİZMETLERİ

 1.    Konvansiyonel elektroensefalografi (EEG)

 2.    Dijital video elektroensefalografi (EEG) ve monitorizasyon

 3.    Uyarılmış potansiyeller (UP) 

 • Görsel UP
 • İşitsel UP 
 • Duysal (somatosensorial) UP

  LABORATUVAR HİZMETLERİ:

 Çocuk Nörolojisi bilim dalına bağlı tanı ünitesinde 2 EEG laboratuvarı hizmet vermektedir. EEG Laboratuvarında her gün yaklaşık 10-15 hastaya trase çekimi yapılmaktadır. Ayrıca bilim dalına bağlı olarak çalışan bir pedagog,çocuklarda zihinsel ve motor gelişim testleriuygulamakta ve gelişim düzeyi belirlenmektedir.Hastalara belirli durumlar için rehberlik hizmetiverilmektedir.

II-ÇOCUK NÖROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ:

Polikliniklerimizde haftada dört gün muayene yapılmaktadır.

III-ÇOCUK NÖROLOJİSİ SERVİSİ:

Serviste on  adet yatak bulunmaktadır ve hastalar yatırılarak tetkik ve tedavi imkanı bulabilmektedir

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR:

 •  Türk Pediatri Kurumu
 •  Milli Pediatri Derneği
 •  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 •  Türk Epilepsi Derneği
 •  Türk Tabipleri Birliği

 

 Başa Dön

 

SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

  Sosyal Pediatri Bilim Dalı bünyesinde faaliyet göstermekte olan  Sağlam Çocuk Polikliniğinde 0-5 yaş grubu çocuklar düzenli olarak, belirli aralıklarla izlenmektedir. Doğumdan sonra ilk bir hafta içinde, 1., 2., 4., 6.,9., 12., 15., 18., 21., 24.,30.,36. aylarda, 3 ila 5 yaş arası altı ayda bir olmak üzere sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

İlk başvuru esnasında, her çocuğa dosya çıkarılmakta, gebelik, doğum ve doğum sonrası bilgileri ve aileye ait sağlık bilgileri bu dosyaya ayrıntılı olarak kaydedilmektedir. Ayrıca çocuğa ait sağlık bilgileri, büyüme ve gelişme çizelgesi ve aşıların kaydedildiği bir kitapçık aileye verilmektedir. Ailelerin ilk başvuracakları kayıt odasında bulunan arşivde, bu dosyalar titizlikle saklanmaktadır.

 Eğitim hemşiresi tarafından, vücut ölçümlerinin yapıldığı eğitim odasında, çocuğun büyüme eğrileri dosyasına işlenmekte ve bu işleme ailenin aktif katılımı sağlanmakta, ailelere bebeğin gelişimi konusunda bilgi verilmektedir. “Emzirme Danışmanlığı”sertrifikalı, eğitim hemşiresi tarafından, ilk aylarda bebeklerin emzirmeleri gözlenerek emzirme danışmanlığı yapılmakta ve bu konudaki problemler doktorların da yardımı ile de giderilerek, emzirme sürdürülmeye çalışılmaktadır. Gelişimsel tarama testleri sertirifikalı hemşire tarafından çocukların gelişimi değerlendirilmektedir.Aynı zamanda, beslenme, bakım, uyku, kazalar, zehirlenmeler, çocuğun gelişimi ile ilgili görüşmeler yapılmakta ve bu konuda, uzmanlar tarafından hazırlanmış broşürler aileye verilmektedir.

Poliklinik odalarında,  ayrıntılı fizik muayeneleri yapılan çocuklar, gelişimsel kalça çıkığı, inmemiş testis, fıtık, doğumsal kalp hastalıkları, büyüme gelişme gerilikleri, anomaliler başta olmak üzere çok sayıda hastalık yönünden taranmaktadır. Yenidoğan tüm bebeklerin görmeleri değerlendirilip, gözlerde “ kırmızı refleye “ bakılmak sureti ile katarakt, retina patolojileri ve göz içi tümörleri yönünden taranmaktadır. Aynı zamanda tüm yenidoğanlara  işitmeleri değerlendirilmek üzere ,  Konuşma ve işitme Rehabilitasyon Merkezi’nde, Otoakustik Emisyon Testi” uygulanmaktadır.

“Bebek Dostu Kurum” olan sağlam çocuk polikliniğimizde ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenme, 6. aydan itibaren ek gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaşın bitimine kadar sürdürülmesi sağlanmaya çalışılmakta ve bu konudaki çabalar titizlikle sergilenmektedir. 

Tüm bebeklere 15. günden itibaren D vitamini, 4. aydan itibaren demir, 6. aydan itibaren flor ilavesi yapılmaktadır. Altıncı ayda uygulanan “tüberkülin testi ile “verem aşısı”nın etkinliği ölçülmekte, aynı zamanda toplumumuzda yaygın olan “verem hastalığı” taraması yapılmaktadır. Dokuzuncu  ayda tam kan sayımı ve tam idrar tetkikleri yapılmak sureti ile olası bir kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu sorunu erken dönemde saptanmakta ve gelişebilecek sağlık sorunları önlenmektedir. İki yaş civarında, risk faktörü saptanan tüm çocuklarda kan kolesterol düzeyi ve lipoprotein analizi yapılmak suretiyle ileride gelişebilecek damar sertliği, kalp krizi, inme  gibi sağlık problemleri önlenmeye çalışılmaktadır. Üç yaşından itibaren, tüm çocukların tansiyonları ölçülmekte, hipertansiyonu olan çocuklara ayrıntılı inceleme yapılarak, önlem alınmaktadır. Üç – dört yaşından itibaren  odyometri ile işitme ve göz hekimi tarafından görme muayeneleri yapılarak gelişebilecek komplikasyonlar önlenmektedir. Bu muayeneleri Kulak Burun Boğaz ve Göz Kliniği2nde görevli öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Aşı uygulamaları, aşı odasında, aşı şile görevli hemşire tarafından sürdürülmektedir.

2003 yılı itibariyle, sağlam çocuk polikliniğinde 7988 çocuk görülmüş, 970 yenidoğan kaydedilmiştir. Toplam 10487 aşı uygulaması yapılmış, 469 anneye emzirme danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

 

Bilim Dalımızda iki öğretim üyesi, iki hemşire, bir sekreter ve bir personel görev yapmaktadır. Aşağıda bilim dalımızın çalışanlarınıı isimleri ve öğretim üyelerimizin bilimsel faaliyelrei yer almaktadır.

 

SAHA HİZMETLERİ:

 

Bilim Dalımız çalışanları, 2000- 2001 yılları arasında, Ayhan Şahenk Vakfının katkılarıyla gerçekleştirmiş olduğu “Okul Sağlığı” projesinde, İstanbul İlinin, 7 ilçesinde, 14 ilköğretim okulunda okumakta olan, 6-16 yaş grubu, 1600 okul çocuğunun sağlık durumlarını incelemiş ve sırasıyla; iyod eksikliği, A grubu beta Hemolitik Streptokok taşıyıcılığı, kansızlık, gece işemeleri, obezite, beslenme yetersizlikleri konularında önemli bigiler elde etmişlerdir. Bu bilgileri, yetkli resmi kurumlara, bilimsel kongreler ve yayınlar ile bilimsel çevrelere, basın yolu ile halka duyurmak suretiyle okul sağlığına katkıda bulunulmuştur. 2004 yılı içinde yeni bir okul sağlığı projesi başlatılmıştır.

 

BİLİM DALI ÇALIŞANLARI:

 

Prof. Dr. Ahmet Arvas

Prof. Dr. Emel Gür

Hemşire: Lütfiye Öngel

Hemşire: Sevgi Kural

Sekreter: Kadriye Erdemoğlu

Personel:Ruhi Kurnaz

 

 YAYINLAR:   

 

1-Arvas A, Elgörmüş Y, Gür E, Alikaşifoğlu M, Çelebi M. Iron status in breast-fed full-

   term infants. Turk J Pediartr 2000;42 (1):22-26.

 

2-Torun MM, Bahar H., Gür E, Taştan Y, Alikaşifoğlu M, Arvas A. Anaerobic fecal flora

     in healthy, breast-fed Turkish babies born by different methods. Anaerobe 2002;8:63-67.

 

3-Gür E, Ercan O, Can G, Akkuş S, Güzelöz Ş, Çifçili S,Arvas A, İlter Ö. Prevalence and                       

    risk factörs of iodine deficiency among school children. J Trop Pediatr 2003;49 (3):168- 

   171. 

 4-Arvas A, Gür E.Are ferric compounds useful in treatment of iron deficiency anemia?

     Turk J Pediatr 2000;42(4):352-353.

 

 5-Gür E, Arvas A. Dose of Calmette-Guerin Bacillus vaccination in infants. Pediatr Infect

     Dis J 2002;21:359-360.   

       

 6-Ünal A, Gür E, Arvas A, Erginel A,Alikaşifoğlu M, İlter Ö. Bone density values in

      healthy Turrkish infants. Indian Pediatr 2000;37:17:497-503.

 

 7-Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Taşdelen Gür E, Baltaş Z, Beker B, Arvas A. Factors

       influencing the duration of exclusive breastfeeding in a group of Turkish   women. J

       Hum Lact 2001;17(3):220-226

 

  8- Gür E, Akkuş S, Arvas A, Güzelöz Ş, Can G, Diren Ş,Ercan O,Çifçili S, İlter Ö.

        Prevalence of Positive of Throat Cultures for Group A Beta-hemolytic Streptococci

        Among  school Children in İstanbul. İndian Pediatr 2002;39:569-573.

  

  9-Gür E, Aksoy F, Alikaşifoğlu M, Ercan O, Arvas A, Kahraman İ, İlter Ö. Factors

      affecting twin morbidity and mortality in a referral hospital. Med Bull İstanbul      

      2002;35:10-13.

 

10-Gür E., Turhan P., Can G., Akkuş S., Sever L., Güzelöz Ş., Çifçili S., Arvas A. Enüresis:

      Prevalence, risk factörs and urinary pathology among school children in İstanbul,

      Turkey.Pediatr İnt 2004;46:58-63.

  

11-Celkan T., Gür E., Can G., Yıldız İ. Anemic or not? Türk J Pediatr 2003;45(4):329-34.

 

12-Arvas A, Gür E, Eşkazan G. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gündüz

      Bakımevindeki çocukların bağışıklanması durumu, hepatit A, hepatit B ve kızamık

      immünitesi. Türk Pediatri Arşivi 2003;38:84-89.

 

 

    KONGRE BİLDİRİLERİ:

     

     1-Torun MM, Bahar H, Gür E, Taştan Y, Alikaşifoğlu M, Arvas A. Anaerobic Fecal flora

          in healthy breastfed Turkish babies born by different methods. An Congress of the

          Confederation of Anaerobe Societies, Anaerobe, 10-12 July 2000, Manchester, Abstract            

          Book, Xb-P25 (p:222).

 

     2- Gür E Can G, , Ercan O, Akkuş S. Prevalence and risk factors of iodine deficiency

          among school children. XVI th World Congress of Epidemiology, İnternational

          Epidemiological Association, 18-22 August 2002, Montreal, Final Programme and

          Book of Abstracts, WP 127.

 

      3- Gür E Can G, , Ercan O, Turhan P, Sever L. Enuresis. Prevalence, risk factors and

         urinary pathology among school children in Istanbul. . XVI th World Congress of

         Epidemiology, İnternational Epidemiological Association, 18-22 August 2002,

         Montreal, Final Programme and Book of Abstracts, MP/6.

 

       4-Gür E, Yıldız I, Celkan T, Can G, Akkuş S, Arvas A, Güzelöz Ş, Çifçili S. La

          pre’valence de I’anemie chez des enfants scolaires d’Istanbul et les facteurs de risque.

          Congres De L’association Des Epidemiologistes de langue Française, 18-20 Septembre

          2002, Toulouse, p:100 (ISI48).

       5-Gür E, Ercan O, Can G, Akkuş S, Güzelöz Ş, Çifçili S, Arvas A, Hatemi S, İlter Ö.

         Okul çocuklarında iyod eksikliği ve etki eden faktörler. XXXV1. Türk  Pediatri

         Kongresi, 29 Mayıs- 2 Haziran 2000, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, S:210 (No:70).

 

KONGRE GÖREVLENDİRİLMELERİ

 

Ulusal ve bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda panel başkanlığı,

              oturum başkanlığı, konuşmacı olarak katılım

 

Prof. Dr.Emel Gür

     

     1-XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, Üçüncü bin yılın eşiğinde Türk pediatrisi ve  

        çocuklarımız, 29 Mayıs- 2 Haziran 2000, İstanbul.

        Sözlü Bildiriler- Oturum Başkanlığı.

 

     2-II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003.

         Büyümenin İzlenmesi- Oturum Başkanlığı

 

     3- XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi10-14 Haziran 2002, İstanbul.

         Okul Sağlığı ve ergen sorunları. Cerrahpaşa deneyimi- Konferans.

    

      4- XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul.

           Türkiye’de Ana ve Çocuk Sağlığı Göstergeleri- Konferans.

 

      5- XXXIX. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran 2003, Kapadokya

           Emzirme Tekniği- Konferans.

 

        6- İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyumu Dizisi   

            No: 35. Sağlam Çocuk İzlemi- Konferans.

       

        7- İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyumu Dizisi

            No: 35. Doğal Beslenme- Konferans.

       

 

        Prof. Dr. Ahmet Arvas

 

       1- II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003.

         Büyümenin İzlenmesi- Oturum Başkanlığı

 

       2-XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi10-14 Haziran 2002, İstanbul.

         Çocuklarda uyku sorunları- Oturum Başkanlığı.

    

       3-İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyumu Dizisi   

           No: 35. Dünyada ve Türkiye’de Bağışıklama Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar-

           Konferans.

 

 

  Ulusal bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlik

       

       Prof. Dr. Emel Gür     

       1-Türk Pediatri Arşivi (Türk Pediatri Kurumu yayın organı)Yayın Kurulu Üyeliği

        

            

KİTAP VE KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI:

     

      Prof. Dr. Emel Gür

     1-Mezuniyet Sonrası Test Tipi Sınavlara Hazırlık Kursu. Pediatri Notları. Mart 2002,          

  Modül 1   Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi

                                 Süt Çocuğu Beslenmesi

      2-Pediatrik propedötik: çocuk sağlığı va hastalıkları /ed. L. Erdinç Yalçın, İnci Yıldız,

         Barbaros Ilıkkan-İstanbul: İ.Ü. CTF.,2000.

         Bölüm 1.Fizik muayene ve antropometrik özellikler(s.1-59)

                       Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi (s:25-58)

 

       Prof. Dr. Ahmet Arvas

       1-Mezuniyet Sonrası Test Tipi Sınavlara Hazırlık Kursu. Pediatri Notları. Mart 2002,          

  Modül 2   Aşılar

      2-Pediatrik propedötik: çocuk sağlığı va hastalıkları /ed. L. Erdinç Yalçın, İnci Yıldız,

         Barbaros Ilıkkan-İstanbul: İ.Ü. CTF.,2000.

         Bölüm 1.Karın muayenesi (191-200)

 

    

     Yurt içi kaynaklı projede görev alma

 

   1- Anaarobic fecal flora

        İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

        Proje No:B-387/23032000

 

 

       ATIFLAR:

     

      Yayın 1:

      Gür(Taşdelen) E., Aksoy F., Arvas A.,  Perk Y., Ataoğlu N., Dervişoğlu S.,    

      İlter Ö., Causes of fetal and neonatal death. Turk J Pediatr 1995; 37:201-207.

   

       Atıflar:

      1-Kumar P, Angst DB, Taxy J, et al. Neonatal Autopsies- A 10 year experience. Arch

         Pediat Adol Mad 2000;154:(1) 38-42.

         

      2- Feria- Kaiser C, Furuya MEY, Vargas MH, et al. Main diagnosis and cause of death in 

         a neonatal intensive care unit: do clinicians and  pathologists agree? Acta Paediiatr

        2002; 91(4):453-458.

      

      3-Gordijn SJ, Erwich JJHM, Khong Ty. Value of the perinatal autopsy. Critique. Pediatr

          Devel Pathol 2002;5 (5): 480-488.

 

      Yayın 2:

       Arvas A, Elgormus Y, Gur E, et al. Iron status in breast-fed full-term infants. turkish 

       Journa of pediatrics 2000; 42 (1): 22-26.

               

       Atıf:Ermis B, Demirel F, Demircan n, et al. Effects of three different iron    

        supplementations in term healthy infants after 5 months of life. J Trop Pediatrics 2002;

        48 (5): 280-284.

      

      Yayın 3:

      Arvas A, Gur E. Are ferric compounds useful in treatment of iron deficiency anemia?  

      Turk J Pediatr 2000;42 (4): 352-353.

 

      Atıf: Sirdah MM, EI- Agouza IMA, Abu Shahla AK. Possible ameliorative effect of

      taurine  Palestina. Eur J Haematol 2002;69(4):236-242.

 

      Tez Danışmanlığı

      Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel Gür

      Hastanede yatan çocukların  aşılanma durumunu etkileyen risk faktörleri. Uzmanlık Tezi.  

      İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2002, İstanbul.

      Dr. Şenay Karaaslan

 

 

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ:

 

DERSLER

5.-6. Sömestre Dersleri:

 

Prof. Dr. Emel Gür

 Süt Çocuğu Muayenesi

 

7-8. Sömestre Dersleri:

 

Prof. Dr. Emel Gür

Sağlık Eğitimi ve İletişim

 

Prof. Dr. Ahmet Arvas

Sosyalizasyon ve İlkeleri

 

 

9-10. Sömestre Dersleri:

 

Prof. Dr. Emel Gür

Büyüme ve Gelişme Prof. Dr. Ahmet Arvas

Laktasyon Fizyolojisi ve Emzirme Tekniği

Sağlam Çocuk Beslenmesi

Sağlık İstatistikleri

Sağlam Çocuk İzlemi

 

Prof. Dr. Ahmet Arvas

Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Aşılamanın Pratik Uygulamaları

 

7-8 Sömestre Pratikleri: Haftada iki gün uygulamalı eğitim

Yılda 318 intern doktor bölümümüzde uygulamalı eğitim görmektedir.

 

Başa Dön

 

Fizyoterapi Ünitesi

Mari Apelyan 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji-Romatoloji ünitesinde fizyoterapist  olarak çalışmaya başladı.

Romatolojik hastalığa bağlı olarak oluşan kas güçsüzlüğü, eklem hareket açıklıklarındaki  kısıtlılıklara yönelik egzersiz tedavisi ve bunları belirleyici eklem muayene ve ölçümleri, dejenerasyona bağlı oluşan deformiteleri düzeltici veya eklemi istarahate alan ateller yapmaktadır.

 

 
 

Deformiteyi düzenleyici ve eklem istirahatını sağlayacak atellere örnekler

 

  

 

Egzersiz tedavisinde bazı hastalarımızdan örnekler

 

 

 

Tedavi öncesi ve sonrası bir jüvenil romatoid artrit hastamız

 

  

 

Ölçümle sırasında çeşitli hastalar

 

Halen romatoloji hastaları dışında klinikte yatan veya ayaktan takipli fizyoterapi gereksinimi olan hastalar tedavi edilmektedir. Geniş olarak genetik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve metabolik hastalıklara bağlı olarak gelişen noromotor geriliklerin rehabilitasyonuyla ilgilenmektedir. Bu amaçla motor geriliğin giderilmesi için geleneksel rehabilitatif egzersizlerin dışında Bobath  metodu ve ince motor kabiliyetlerin geliştirilmesi açısından iş ve uğraşı terapisi, ergoterapi, cihazlama ve ortoz protez üzerinde çalışmaktadır.

 

 

 

Genetik hasltaığa bağlı gelişmiş el defromitesine yönelik yapılmış bir el- elbileği splinti

 

  

 

 

Kliniğimizde yoğun olarak ele elınan down sendromlu hasta grubundan örnekler

 

  

 

Kliniğimizde nefroloji bilim dalı-nöroloji bilim dalı- çocuk cerrahisi ve ürloji ana bilim dallarıyla birlikte takip edilen nöral tüp defekti hastalarımızdan örnekler

 

 

Fizyoterapi ünitesinde tedavi edilen diğer bir hasta grubu doğumsal travmalara bağlı gelişen obstetrik paralizi ve torticollis hastaları:

 

 

Başa Dön

 

PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME BİLİM DALI

Kurucusu:                  Prof. Dr. Güngör Tümay

Bilim Dalı Başkanı:  

Prof. Dr. Tufan Kutlu

 

Prof. Dr. Fügen Çullu-Çokuğraş

Prof. Dr. Tülay Erkan

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı ilk olarak yurdumuzda bu konunun duayenlerinden olan Prof. Dr. Güngör Tümay tarafından 1983 yılında Pediatrik Hepatoloji servisi olarak kurulmuş ve YÖK tarafından Pediatrik Gastroenteroloji’nin bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ile de Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı ismini almıştır. Yan dal uzmanlık tüzüğündeki değişikliklerin ardından 2003 yılında adı Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı olarak değişmiştir.

Onbir yataklı bilim dalımızda halen 3 öğretim üyesi, 2 yan dal uzmanlık öğrencisi, 2 asistan, 1 diyetisyen, 1 biyolog, 5 hemşire ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. Yılda 2000’den fazla hasta polikliniğimizde görülmekte veya konsülte edilmekte, 600’ün üzerinde hastaya çeşitli endoskopik girişimler uygulanmakta, 200’e yakın hasta yatarak tedavi edilmektedir. Bu hizmetlerin sürdürülebilmesi için öğretim üyelerimizin sorumluluğunda haftada 3 gün (pazartesi, perşembe ve cuma) poliklinik hizmeti verilmekte, yine haftada 3 gün (pazartesi, salı ve perşembe) randevulu hastalara endoskopik girişimler uygulanmaktadır. Acil hasta konsültasyonu ve acil endoskopi ise gerektiği hallerde hafta sonu da dahil olmak üzere 24 saat boyunca uygulanabilmektedir.

Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nda, adından da anlaşılacağı gibi yeni doğan döneminden itibaren sindirim sistemi ve karaciğer ile ilgili her türlü hastalığın tanı ve tedavisi konusunda hizmet verildiği gibi özellikle total parenteral beslenme ve enteral beslenme gibi suni beslenme metodları da beslenme problemi olan çocuklara başarı ile uygulanmaktadır. Bu çerçevede kusma, iştahsızlık, kronik ishal, kabızlık, büyüme ve kilo alma geriliği, karın ağrısı, sindirim sistemi kanaması, sarılık, karaciğer-dalak büyüklüğü, safra kesesi taşı ve benzeri yakınmaları olan veya yapılan tetkiklerde kansızlık saptanan ve nedeni bulunamayan hastalar bilim dalımız polikliniğinde görülmekte veya konsülte edilmekte, nedenleri araştırılarak tanı konulduktan sonra da gerekli tedavi uygulanmaktadır. Diğer taraftan koroziv madde (yakıcı madde) içme yakınması ile başvuran çocuklar için bilim dalımız adeta bir referans merkezi haline gelmiştir. Bu çocuklara da gerektiğinde acil birimimiz ile koordineli olarak günün her saatinde gereken tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Bilim Dalı’mızdan yan dal ihtisası alan hekimler

 • Uzm. Dr. İpek Ceyhan SSK Göztepe Eğitim Hastahanesi

 • Uzm. Dr. Nafiye Urgancı         Şişli Etfal Hastahanesi

 • Uzm. Dr. Mahir Gülcan            SSK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastahanesi

 

 • Diyetisyen: Dr. Süheyla Altay

 

 • Sorumlu hemşire: Fatma Kocaman

 • Endoskopi hemşiresi: Zülfiye Kaptan

 

 • Yatak sayısı: 11

 • Yılda yatan hasta sayısı: 200

 • Yılda görülen hasta sayısı: 2200

 • Yılda yapılan endoskopi sayısı: 650

 • Yılda yapılan karaciğer biyopsisi: 100

 

Yıllık eğitim hizmetleri

 • 5-6 sömestre ders sayısı

 • Türkçe tıp: 10

 • İngilizce tıp: 3

 • 9-10 sömestre ders sayısı

 • Türkçe tıp: 18

 • İngilizce tıp: 12

 • Yıllık intern sayısı: 59

 • 5-6 sömestre pratikleri: 20

 • 9-10 sömestre pratikleri: 156

Başa Dön

Kardiyoloji Bilim Dalı

 

 

 

Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gülay Ahunbay       

 

Prof. Dr. Funda Öztunç

 

Prof. Dr. Levent Saltık    

 Doç. Dr. Ayşe Güler Eroğlu

 

 

İstanbul’da çocuk kardiyolojisi 1964 yılında o zaman Haseki’de bulunan İstanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği bünyesinde Prof. Dr. Teoman Onat tarafından Çocuk Kardiyoloji Polikliniği olarak kuruldu. 1966’da poliklinik Cerrahpaşa’ya taşındı. 1967’de İstanbul Tıp Fakülltesi ikiye ayrılınca bugünkü Cerrahpaşa Çocuk Kardiyoloji seksiyonu olarak 10 yataklı servisi ve poliklinik hizmetleri ile çalışmasına devam etti.

            Bilim Dalımızda doğumsal ve edinsel kalp hastalıkları (akut romatizmal ateş, perikardit, endokardit, kardiyomiyopati) ayrıca ritm bozukluğu olan hastalar tetkik ve tedavi edilmektedir. Hastaların yatırılarak izlendiği Kardiyoloji Servisinin yanısıra; poliklinik hizmetleri, elektrokardiyografi, fetal ve pediatrik ekokardiyografi, transözefagiyal ekokardiyografi, kateterizasyon-anjiyografi (balon valvüloplasti, balon anjiyoplasti, ve kateter yoluyla patent duktus arteriyozus ve atrial septal defekt kapatılması), kalp pili takılması uygulanmaktadır.

            Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında Prof. Dr. Gülay Ahunbay (Bilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Funda Öztunç, Prof. Dr. Levent Saltık, Doç. Dr. Ayşe Güler Eroğlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2 yan dal asistanı, 2 sekreter ve 1 personel görev yapmaktadır.  

 I- HASTA HİZMETLERİ

A)    Yataklı Hizmet

Servisimizde  doğumsal ve edinsel kalp hastalığı olan, ayrıca ritm bozukluğu olan hastalar gerekirse yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedir. Haftada 4 gün öğretim üyesi, yan dal asistanı, pediatri asistanı, servis interni ve hemşire eşliğinde hasta viziti ve tartışması yapılmaktadır.

Ayrıca çarşamba sabahları Bilim Dalının tüm öğretim üyeleri, yan dal asistanları, pediatri asistanları, internleri ile büyük vizit yapılmaktadır.

Yatan hasta sayısı (yılda ortalama): 116

 

B)    POLİKLİNİK HİZMETLERİ

1 ayın altında olan bebeklere ve acil olarak başvuran hastalara aynı gün içinde, diğer doğumsal ve edinsel kalp hastalığı veya ritm bozukluğundan şüphelenilerek gönderilen hastalara randevu verilerek poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Toplam polikinik sayısı (yıllık): 2466

Yeni hasta:  1153

Eski hasta:1890

 

C) KONSÜLTASYON HIZMETLERI 

Çocuk Kliniğinin diğer bilim dallarında ve diğer kliniklerde yatan hastalar her ay değişen konsültan öğretim üyesi ile birlikte yan dal asistanı tarafından konsülte edilmektedir.     

 

D)    LABORATUVAR HIZMETLERI

1.      Elektrokardiyografi

2.      Pediatrik ekokardiyografi: yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak kalbin görüntülenmesi esasına dayanan tanı yöntemidir. İki boyutlu ekokardiyografi ile kalbin yapısı ve fonksiyonları değerlendirilirken, renkli ve Doppler ekokardiyogram ile kalp içindeki kan akımı değerlendirilir. İnceleme yaklaşık 30 dk sürer. Ekokardiyogram ağrısız ve risksizdir.

Fetal ekokardiyografi gebelik sırasında yapılan ultrason incelemesinde doğumsal kalp hastalığından şüphelenilen, ailede doğumsal kalp hastalığı, fetusta kromozom anomalisi, annede diyabet öyküsü vb olan yüksek riskli gebelere uygulanmaktadır.

Transözefagiyal ekokardiyografi: transtorasik ekokardiyografinin yeterli olmadığı olgularda ve ayrıca atriyal septal defekt kapatılması öncesi olguların uygunluğunu belirlemede kullanılmaktadır. 

3.      Kateterizasyon ve anjiyografi: tanısal ve tedavi edici girişimler

 yapılmaktadır. Tedavi edici işlemler her türlü balon valvüloplastiler (pulmoner, aort), anjiyoplastiler (periferik, daralmış aorta-pulmoner şanta, aort koarktasyonuna), kardiyak defektlerin kapatılması (atriyal septal defekt, patent duktus arteriyozus), transvenöz kalıcı pil takılması vb.

 

II- EĞİTİM HİZMETLERİ

A)    Teorik dersler

5-6 Sömestre                                  Türkçe 9                       İngilizce 4

9-10 Sömestre                                Türkçe 27                       İngilizce 9

B)    Sabah seminerleri

9-10 sömester 12 sabah semineri yapılmakta .

C) Pratik eğitim

            Toplam intern sayısı: 50 (yıllık)

5-6. sömester pratikleri 1 öğretim üyesi yılda 10 hafta, haftada 2 gün, günde 2  saat.

9-10. sömester pratikleri 4 öğretim üyesi yılda 10 ay, haftada 2 gün, günde 1.5 saat.

 

Başa Dön

 

Nefroloji Bilim Dalı

Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nil Arısoy

Prof Dr. Lale Sever

Prof. Dr. Salim Çalışkan

Doç. Dr. Özgür Kasapçopur

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 1989 yılından bu yana hem çocuk böbrek hastalarına hem de çocuk romatizma hastalarına hizmet vermektedir. Bilim dalında toplam 4 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 2 yan dal uzmanı da servis içinde görev almaktadır.  Servis içinde 5 hemşire ve hemodiyaliz biriminde 3 hemşire görev yapmaktadır. Servise bir yıl içinde ortalama 200 hasta yatırılmaktadır. Polikliniklerde ise ortalama 4000 hasta görülmektedir. Ayrıca, hemodiyaliz ve periton diyalizi birimlerinde ortalama 40 kronik böbrek yetersizliği olan çocuğa hizmet verilmektedir.  Bunun yanı sıra, fizyoterapi biriminde sekelli romatizmal hastalığı olan çocuklara aktif fizyoterapi hizmeti verilmektedir.

Eğitim hizmetleri, olarak 3. ve 5. sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine hem uygulamalı hem de teorik eğitim verilmektedir. Bilim dalında haftada toplam 8 gruba uygulamalı  eğitim verilmektedir. Teorik ders olarak ise her gruba toplam 12 saat teorik ders verilmektedir.

Araştırma hizmetleri bölümünde ise, yılda ortalama 3 yabancı dilde ve 4 Türkçe tam makale yayınlamakta ve 15 kongre bildirisi hazırlanmaktadır.

 

Başa Dön

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Hemşiresi MAHİ BİRBUDAK BÜLGÜN; Çocuk Kliniğinin yataklı ünitelerinde yatarak tedavi gören hastaların anne ve babalarına veya refakatçilerine danışmanlık hizmeti verir, onları sağlıkla ilgili temel konularda eğitir.

Çocukların iyileşmesinde ve evdeki bakımlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesinde eğitimin çok büyük önemi vardır. Eğitim verirken hedeflenen nokta, mümkün olduğunca çok sayıda kişiye ulaşmaktır.

Eğitim verirken taburcu olan hastaların anne ve babalarına, evde uymaları gereken saplık kuralları ve aile planlaması gibi konularda bilgi verilmektedir. Böylece aile eğitiminin tedavi edici hizmeti yanında, koruyucu hekimliğe hizmet  verilmesi ile toplum sağlığına katkıda bulunulmaktadır.

Genel eğitim konuları önceden hazırlanır. Eğitim verilecek kişilerin ihtiyacı direkt sorularak veya gözlem yapılarak belirlenir. Eğitim programı buna göre yeniden planlanır. Bütün bu eğitim programları planlanırken sağlık ekibinin tüm üyelerinin de fikirleri alınır.

Bu çalışmaları yürüten eğitim hemşiresi, hastane çalışanlarıyla, hasta yakınları arasında iletişim ağını kurmada bir köprü görevi görür.

Eğitim hemşiresi aynı zamanda Çocuk Kliniğinde görev yapan tüm hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarının planlanmasında ve göreve yeni başlayan hemşirelerin oryantasyon  programlarının hazırlanmasında ve sunumunda aktif görev alır.

 EĞİTİM KONULARI 

 • -         İletişim

 • -         Ziyaretçiler

 • -         Hijyen

 • -         Tıbbi atıklar

 • -         Beslenme

 • -         Bebek Bakımı

 • -         Bağışıklama

 • -         Aile planlaması

 • -         Hasta hakları

 • -         Çocuk Hakları

 • -         Hepatitler

 • -         Aids

 • -         Ev kazaları

 • -         Zehirlenmeler

 • -         İshaller

 • -         Tüberküloz v.b

Aynı zamanda Eğitim Hemşiresi, kalite belgesini alan Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün görevlendirmesiyle kalite çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk Kliniği kalite grubu üyesidir. Kalite içi denetimcisi olarak üç ayda bir değişik kliniklerde iç denetim yapmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri  Müdürlüğünün oluşturduğu “ Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Komitesi ” ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ”nde  Çocuk Kliniği adına görev almaktadır.

 

Başa Dön

 

PEDAGOG
HÜLYA BAŞÇI ALKIŞ

8 Kasım 1993 yılından beri pedagog olarak, poliklinikler ve servislerden yönlendirilen hastalar ile çalışmaktadır.

Tanı ve Değerlendirmede kullanılan Yöntemler

 • -         Görüşme

 • -         Gözlem

 • -         Pedagojik değerlendirme

 • -         Testler / ölçekler

 

TEDAVİ : Sorunun özelliğine göre yaklaşımlar:

 

 • -         Danışmanlık

 • -         Anne-baba eğitimi

 • -         Özel eğitim (bireysel eğitim/grup eğitimi)

 • -         Terapi (bireysel-grup-oyun)

 Yaklaşım biçimi olgunun özelliğine göre bireysel ya da grup olabilir.

GÖRÜŞME : Anne, baba ve Çocuk üçlüsüyle yapılan görüşmede ailenin geçmişi ile ilgili bilgi alınır. İstenen hamilelik olup olmadığı, hamileliğin nasıl geçtiği, doğum, bebeklik dönemi, gelişim aşamaları (beslenme, uyku, oturma, yürüme vs.) danışmaya sebep olan sorunun ne olduğu, ne zamandır yaşandığı, bugüne kadar bu konuda  neler yapıldığı konuşulup, sorunun saptanması, ciddi bir  sorun karşısında ailenin destklenmesi, aileye açıklama ve önerilerde bulunulması, tedavinin saptanması, randevularının belirlenmesi ile son bulur.

GÖZLEM : Aile ile yapılan görüşme sonucunda sorunu doğal ortamında gözlemek için okul, anaokulu ve ev ziyareti yapılabilir. Veya çalışma odasında gerekli materyal ile çocuk oynarken, çalışırken gözlem yapılıp sorunun saptanmasına çalışılır.

PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME

Çocuğun kronolojik yaş becerilerinin bedensel veya zihinsel işlevlerinin gözlem ve test ile elde edilen sonuçlarını görüp çocuğu ona göre değerlendirmektir. 

TESTLER/ÖLÇEKLER

 DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ II

 Aile ile yapılan görüşme (anamnez) soncunda, çocuğa ilişikte sunulan test uygulanır. Bu test dört gelişim alanının becerilerini ölçmek için kullanılır.

2 yaşa kadar 1’er aylık aralarla ölçüm yapan test, 2 yaşından sonra 6 yaşa kadar 3’er aylık aralarla ölçüm yapmaktadır.Aileden alınan bilgiler, gözlemleme ve uygulama ile sonuca ulaşılır. Raporun yazılıp ailenin bilgilendirilmesi, önerilerde bulunulmasını kapsamaktadır.

 STANFORD – BİNET TESTİ

 Bu test 2 yaşından başlayıp 5 yaşa kadar 6 ay aralarla, 14 yaşına kadar 1 yıl aralarla 14 yaşından sonra orta yetişkin, üstün yetişkin I, II ve III adı altında ölçüm yapmaktadır. Bu testin ve pek çok zeka testinin uygulanabilmesi için çocuğun konuşma sorunun olmaması, ileşitime geçen çocuk olması gerekmektedir. Bu test genelde (kullandığı dil nedeniyle) zeka geriliğinde şüphe edilen çocuklarda ve küçük çocuklarda kullanılmaktadır.

Aile ile yapılan görüşmede alınan bilgilerden (Anamnez) sonra test uygulanır, puanlanır, raporu yazılır ve aileye bilgi verilip, önerilerde bulunur, gerekirse yönlendirme yapılır.

 WISC ZEKA TESTİ

5 yaştan başlayıp 15 yaş dahil ölçüm yapılan bir testtir. Sözlü testler ve performans testleri olarak iki ayrı alanda ve tüm ölçek olarak sonuç vermektedir.

 Aileden bilgi alma (anamnez) testin uygulanması, raporun yazılıp, tekrar aile ile görüşülmesini kapsamaktadır.

 WISC-R ZEKA TESTİ

 6 yaştan başlayıp 15 yaş dahil ölçüm yapılan bir testtir. Sözlü testler ve performanst testleri olmak üzere ike ayrı alanda ve tüm ölçek olarak sonuç vermektedir. Wısc testinin standardize  edilmiş şeklidir. Özellikle öğrenme güçlüğü sorunu olan çocuklarda kullanılmaktadır.

Aileden bilgi alınması, testin uygulanması, puanlanıp, rapor yazılması ve tekrar ailenin bilgilendirilmesi ile son bulunur.

 TEDAVİ – ANNE BABA EĞİTİMİ

 

Anne ve babalara veya çocuklara bakan kişilere (teyze, hala v.s.) çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumu, iletişim becerileri, uyum ve davranış sorunlarıyla ilgili bilgi, öneri ve yönlendirme yapılmaktadır. Özgeçmiş bilgileri, sorunun ne olduğu, bu sorun ortaya çıktığında nasıl bir tutum izlenildiği ve neler yapılması gerektiği, doğru tutum ve davranışlar konuşulduğu danışmanlık seanslarıdır.

 DANIŞMANLIK

 

Velilerin veya eğitimcilerin istekleri üzerine okumakta güçlük çeken, uyum ve davranış sorunları gösteren çocuklarla yapılan seanstır.

Bu seanstan sonra genellikle test randevusu verilmekte ve test ile de değerlendirilmektedir.

 ÖZEL EĞİTİM

 Zihinsel geriliği, gelişim bozukluğu, uyum bozukluğu. olan çocukların eğitim ile normal toplum hayatına entegre edilmesi işidir. Bireysel ve grup eğitimi şeklinde olabilmektedir. Her eğitim seansı 45 dakika olarak yapılmaktadır. Kalan 15 dakikalık sürede ise ebeveyn seans hakkında bilgilendirilip evde yapacakları aktiviteler konusunda yönlendirilmektedir. Kadro eksikliği nedeniyle bu çalışma şu anda uygulanamamaktadır.

 TERAPİ 

İletişim, uyum ve davranış sorunları olan çocuklarla yapılmakta ve pedagogun almış olduğu eğitim ile doğru orantılı teknikler kullanılır. Bireysel terapi, grup terapisi ve oyun terapisi gibi başlıkları da vardır. Bunlarda kendi içinde özel tekniklerin desteği ile sürdürülür. Servislerde yatan hasta çocukların psikiyatrik sorunları hariç doktorların talebi doğrultusunda gelişim bozukluklarında gelişim testi, zeka geriliği şüphesinde zeka testleri yapılmaktadır. Ayrıca, diyete uyma sorunu, hırçınlık, içe kapanıklık, moral bozukluğu nedeniyle görülmesi istenen çocuklarla duruma uygun destek görüşmesi yapılmaktadır.

 AİLE MAHKEMESİNDE BİLİRKİŞİLİK

Dekanlık tarafından Şişli Aile Mahkemesinde bilirkişi olarak görevlendirilmiştir.

 

Başa Dön

 

   
 

Ana sayfa | Bölümler | Archive | Contact Information

Bu site, Doç Dr. Hilmi APAK tarafından hazırlanmıştır.
Last updated: 06/29/04.