HIZLA KAYBOLAN AKUT EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU*

Hakan BOZKUŞ, Mustafa UZAN, Erdal OĞUZ,
Nejat ÇIPLAK, Cengiz KUDAY

Background.- There are several reports regarding the rapid resolution of acute epidural hematoma. There are some possible mechanisms may involve in these cases. A 2 year old girl fell from a height and Children Coma Score was 15/15. CT scan revealed a linear fracture on the temporal bone and a right side temporoparietal acute epidural hematoma. The patient was observed in the clinic and control CT scan revealed disappearance of hematoma in the posttraumatic 12th hour.
Observation.- Evidence of a fracture in the rare cases of acute epidural hematoma can lead rapid resolution of epidural hematoma with an increaae in the size of scalp hematoma.

Bozkuş H, Uzan M, Oğuz E, Çıplak N, Kuday C. Rapid resolution of acute epidural hematoma: A case report. Cerrahpaşa J Med 1999; 30 (3): 233-235.

Akut epidural ve subdural hematomların konservatif tedavi yöntemleri ile takip edilmeleri sonucunda hematomun hızla kaybolabileceği literatürde bildirilmiştir.1-6 Ancak hematomun ilk 24 saat içerisinde kaybolması oldukça nadirdir. Bu olgu sunumunu literatürdeki örnekleri ile karşılaştırarak akut epidural hematomların (AEH) hızla emilmesindeki olası mekanizmalar ortaya konulmaktadır.

OLGU

İki yaşında kız çocuğu 2 metre yüksekten düşmüştür. Travmadan sonra şuur kaybı olmamış ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil polikliniğine travmadan 4 saat sonra getirilmiştir. Nörolojik olarak defisitsiz olan hastanın bulantı ve kusmaları vardı. Hastanın gözleri spontan açık, sesli ağlıyor ve basit emirlere uyabiliyordu. Çocuk Koma Skoru (Chidren Coma Score) 15/15 idi. Fizik muayenede bilateral temporal skalp hematomu tespit edildi.

Direkt grafilerinde sağ temporal linear fraktür saptandı. Bilgisayarlı tomografi (BT), travmadan 5 saat sonra çekildiğinde, kalınlığı en fazla 1 cm'i bulan ve orta hattan sapma yapmayan sağ temporoparietal bikonveks görünümde AEH saptandı (Şekil 1).

Şekil 1. Sağ temporoparietal bölgede bikonvenks AEDH

Şekil 2. Kontrol BT'de hızla kaybolan AEDH ve artan skalp hematomu

Rutin biokimya değerleri normal sınırlarda bulundu. Konservatif tedavi şartları ile yatak istirahatine alınan hastanın nörolojik tablosunda kötüleşme olmaksızın hematomun artma ihtimali göz önüne alınarak travmadan 12 saat sonra kontrol BT'i çekildi. Hematomun tamamen kaybolduğu görüldü (Şekil 2). Hasta travmanın 3. gününde kontrollere gelmek üzere nörolojik olarak defisitsiz şekilde taburcu edildi.

TARTIŞMA

Literatürdeki hızla kaybolan AEH örnekleri ile bizim olgumuz karşılaştırıldı (Tablo I). Bu olguların ortak özellikleri, genç yaş grubunda ve AEH olan yerde linear kırık hattının olmasıdır. Epidural hematomların emilmeleri ile ilgili birkaç teori bulunmaktadır. Lindenberg7 Klinger ve Scheideggers'a8 göre, özellikle kronik epidural hematomlar dural yüzde oluşan fibrovasküler neomembran vasıtasıyla emilmektedir. Aoki'ye9-11 göre ise kafatasındaki kırık hattı sayesinde epidural ve epikranyal alanlar birbirleri ile ilişki halinde olduğundan epidural hematom bu kırık hattından epikranyal alana doğru yer değiştirmektedir. Aoki'nin teorisini destekleyen ise bizim olgumuzda da görüldüğü gibi kırık hattının olduğu bölgedeki skalp hematomunun artmasıdır.

KAYNAKLAR

 1. Kemperman CJF, den Hortog MR, Thijssen HOM. Spontaneous resolution of epidural hematomas detected after the first day. Ann Neurol 1984; 16: 623-624.
 2. Makiyama Y, Katayama Y, Tsubokawa T. Rapid spontaneous dissapperance of acute subdural hematoma. Neurosurgery 21: 429.
 3. Pang D, Hortan J, Herron J, Wilberger JE, Vries JK. Nonsurgical management of extradural hematomas in children. J Neurosurgery 1983; 59: 958-971.
 4. Pozzati E, Staffa G, Nuzzo G, Frank F. Spontaneous healing of extradural hematomas: Report of four cases. Neurosurgery 1984; 14: 724-727.
 5. Weaver D, Pobereskin L, Jane JA. Spontaneous resolution of epidural hematomas. J Neurosurgery 1981; 54: 248-251.
 6. Kuroiwa T, Tanabe H, Takatsuka H, Aral M, Sakal N, Nagasawa S. Rapid spontaneous resolution of acute extradural and subdural hematomas. J Neurosurgery 1993; 78: 126-128.
 7. Lindenberg R. Pathology of craniocerebral injuries, in Newton TH, Potts DG (eds): Radiology of the Skull and Brain, Vol 3. Anatomy and Physiology. St Louis. CV Mosby, 1977; 3049-3087.
 8. Klinger M, Scheidegger S. Organisationsvorgange bei epiduraler Blutung. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Membranbildung beim chronischen subduralen Hamatom. Acta Neurochir 1968; 19: 39-50.
 9. Aoki N. Epidural hematoma communicating with cephalhematoma in a neonate. Neurosurgery 1983; 13: 55-57.
 10. Aoki N. Rapid resolution of acute epidural hematoma, reported two cases. J Neurosurgery 1988; 68: 149-151.
 11. Aoki N. Acute subdural hematoma with rapid resolution. Acta Neurochirurgica 1990; 103: 76-78.

 • Anahtar Kelimeler: Akut epidural hematom, Kafa travması; Key Words: Acute extradural hematoma, Head injury; Alındığı Tarih: 6 Nisan 1999; Dr. Hakan Bozkuş, Dr. Erdal Oğuz, Prof. Dr. Nejat Çıplak, Prof. Dr. Cengiz Kuday: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı; Uz. Dr. Mustafa Uzan: İÜ Nörolojik Bilimler Enstitüsü; Yazışma Adresi (Address): Dr. M. Uzan, PK. 5, 34301 Cerrahpaşa, İstanbul.