ALKOLİK YAPILAN GEBE SIÇANLAR VE YAVRULARINDA NK AKTİVASYONU İLE IL-2, IFN-g ve CD19 ETKİLEŞİMİ*


Sibel AKYOL, Halil TUNALI, Bayram KIRAN, Özdemir İLTER


Background.- Our study aims to show how the NK cells interact with the parameters of IL-2, IFN-g and CD 19 in the alcoholic pregnant rats and their offspring. Several experimental animal models have been described for the study that was carried out on a total number of 80 Wistar albino female rats.

Design.- In our study, rats were divided into 8 groups; 1) Control group (K) (n=10) 2) Group that received ethanol through gavage (G) (n=10) 3) Control pregnant group (KG) (n=10) 4) Pregnant group that received ethanol through gavage (GG) (n=10) 5) Control offspring (10 days old) (KY10) (n=10) 6) Control offspring (30 days old) (KY30) (n=10) 7) 10-day-old offspring of pregnant rats that received ethanol through gavage (GY10) (n=10) 8) 30 day old offspring of pregnant rats that received ethanol through gavage (GY30) (n=10).

Results.- Data from this study show that there has been a considerable decrease in the NK values the successive groups [(K: % 54.90±10.86 and G: % 38.40±3.43), (KG: % 40.00±2.1 and GG: % 37.1±2.10)] and the groups of 10 to 30 day old offspring of rats [(KY10: %30.2±2.1 and GY10: %13.0±0.7), (KY30: %32.28±2.6 and GY30: %20.75± 1.2)] respectively. A significant decrease is observed in the IL-2 values between the consecutive groups [(K: 86.5±1.3 pg/ml and G: 71.0±2.4 pg/ml), (KG: 65.9±1.1 pg/ml and GG: 60.9±2.1 pg/ml )] and the groups of 10 to 30 day old offspring of rats [(KY10: 75.4±3.2 pg/ml and GY10: 63.0±3.2 pg/ml), (KY30: 76.0±3.4 pg/ml and GY30: 70.0±2.6 pg/ml)] respectively. The IFN-g values indicated a considerable decrease among the successive groups [(K: 1250±29.6 pg/ml and G: 860±27.3 pg/ml) (KG: 720±13.6 pg/ml and GG: 570±9.1 pg/ ml)] and the groups of 10 to 30 day old offspring of rats [(KY10: 850±25.0 pg/ml and GY10: 520±17 pg/ml) (KY30: 900±10 pg/ml and GY30: 640±16.10 pg/ml) ] respectively. No significant changes were observed in the CD-19 values between the groups [(K: % 25.73±3.07 and G: % 23.83±1.6) while there was a significant decrease between the groups (KG: %23.98±1.7 and GG: % 18,46± 1.7)] The CD-19 values displayed a considerable increase among the consecutive groups of [(KY10: %11.15±1.7 and GY10: % 32.5±2.0) (KY30: %21.35±1.2 and GY30: % 30.8±1.8)] respectively.

Conclusion.- It has been observed that in the female pregnant rats that received alcohol through gavage, the NK activity falls considerably according to the control group and in parallel to that there is a decrease in the levels of the parameters CD 19, IL-2 and IFN-g. Compared to the 30-day old-offspring, a more suppressive effect was observed in the NK, IL-2 and IFN-g levels of the 10 day old offspring of the rats that received alcohol during the period of pregnancy. Also in the CD-19 level, a significant increase is observed both in 10 and 30 day old offspring. These results point out the fact that the teratogenic factors like alcohol are primarily responsible for the profound and harmful effects on the special immune tolerance systems that have developed through the period of pregnancy of the mother.

Akyol S, Tunalı H, Kıran B, İlter Ö. The NK activation and the interaction of the parameters IL-2, IFN-g and CD19 in the alcoholic pregnant rats and their offspring. Cerrahpaşa J Med 2001; 32 (1): 43-50.

GİRİŞ Başa dön

Sağlıklı gebeliklerin oluşması kalıtsal ve kalıtsal olmayan nedenlerle oluşan fetal malformasyonlar ile genetik bozuklukların oluşumunun engellenmesiyle sağlanır. Gelişen embriyoyu etkileyerek fetal anomaliye neden olan teratojenik faktörlerin başında alkol, nikotin, eroin ve ilaçlar gelmektedir. Bu maddelerin etkileri direkt ve indirekt olmaktadır.1-4

Alkolik anneden geçerek yeni doğanları, gerek immünolojik gerekse genetiksel olarak etkileyen fetal alkol sendromu (FAS) belirtileri vardır. İmmün sistem bütün antijenik yapılara özgül yanıt geliştirebilme özelliğine sahip olmasına rağmen, gebelik sürecinde fetusun bir transplant olarak algılanmasını engellemek için özel tolerans sistemleri geliştirir.5,6

İmmün tolerans, inhibitör hücre veya faktörün aktif üretimine bağlı olabilir yada immun cevabın stimule edilmemesi nedeniyle pasif olabilir. Gebeliğin erken döneminden başlayarak, maternal reddin engellenmesi, fetusun yaşam süreci, doğum terminin belirlenmesi, immün parametrelerin supresyonu ile sağlanabilmektedir. Gebelik sürecinde lenfositlerin sitotoksik etkisi azalmakta interlökin üretimi baskılanmaktadır.Gebeliğin devamı için gerekli olan immünsupresyon mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Gebelik döneminde immün tolerans mekanizması teratojenik faktörlerin etkisiyle de değişime uğramaktadır.

Seeling,7 tarafından yapılan araştırmada gebelik döneminde alınan etanolün T ve B lenfosit cevabını engelleyerek, IL-2, TNF sitokin üretimini baskıladığı gösterilmiştir.

Postnatal dönemde % 20 sıvı etanol dietle beslenmiş fare yavrularında dalak lenfosit antijenleri üzerinde yapılan çalışmada, Thy1, 2, CD4+, CD8+ ve IgG (CD19) sayılarının azaldığı belirlenmiştir.8

Weinberg ve ark,9 tarafından yapılan çalışmada, Fetal Alkol Sendromlu sıçanlarda, B hücre proliferasyonunun, IL-2'ye timosit cevabının, dalak lenfosit sayısının çok anlamlı değiştiği gösterilmiştir.

Norman,10 yaptığı çalışmada, FAS (Fetal Alkol Sendromu) gebelik döneminde immün değişmelere neden olduğunu ve intrauterin yaşamda alkol uygulanan sıçanlarda T hücre mitojenlerinin ve IL-2 üretiminin, T blast hücrelerinin proliferatif cevaplarının baskılandığını belirtmiştir.

Jerrels,11 etanol uygulanmış sıçanlar üzerinde yaptığı çalışmada, timus, dalak, penferal kanda lenforal hücre sayısının azaldığını, T hücreler için önemli büyüme faktörü olan IL-2 yetersizliğinin T hücre defektine yol açtığını göstermiştir.

Chang,12 yaptığı çalışmada intrauterin etanol uygulanan ergin sıçanlarda IL-2 sitokininin baskılanmasına bağlı, T proliferasyonunda da azalma olduğu vurgulanmıştır.

Kuhnert,13 normal gebeliğin devamı için gerekli lenfosit alt gruplarını göstermek için yaptığı çalışmada WBC'de anlamlı artış, B lenfositlerinde fazla bir değişimin olmadığı gebeliğin özellikle ilk trimesterende (<14 hafta) NK düzeyinde anlamlı baskılanmanın olduğu belirtilmiştir.

Jokhi,14 gebeliğin ilk trimesterende plasenta ve uterna yüzeyindeki hücrelerde IL-1, IL-2, IFNa, IFNg, TNFa sitokin reseptörlerinin varlığını göstermiş maternal immüntoleransta etkin oldukları vurgulanmıştır.

Quenby,15 yaptığı çalışmada düşük yapan kadınların endometriumunda CD4, CD8, CD14, CD16 ve özellikle CD56 (NK) hücrelerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda sağlıklı gebeliğin sürdürülmesinde rol oynayan spesifik ve nonspesifik immün parametrelerin gebelikte kullanılan alkol ile nasıl bir değişime uğrayacağı ve yavruların immün sistemine nasıl yansıyacağı çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda antijenlere özgü olmayan T ve B lenfositlerinden farklı yapı gösteren NK hücrelerinin, alkolik yapılan gebe sıçanlar ve yavrularında IL-2, IFN-g ve CD19 ile nasıl etkileşim içinde olduğunu göstermek amacıyla çalışmamızı planladık.

Bu bilgiler doğrultusunda antijenlere özgü olmayan T ve B lenfositlerden farklı yapı gösteren NK (doğal öldürücü) hücrelerinin alkolik yapılan gebe sıçanlar ve yavrularında IL-2, IFN-g ve CD19 ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu göstermek amacıyla çalışmamızı planladık.

YÖNTEM VE GEREÇLER Başa dön

Araştırmamız İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD İmmünoloji Laboratuarı ve İÜ DETAE İmmünoloji Bilim Dalında yapıldı. Çalışmamızda ortalama ağırlıkları 180-200 g. olan 10-12 haftalık a/a Wistar albino soyu dişi sıçanlar kullanıldı.

Sıçanlar;
1- Kontrol grubu (K) (n=10)
2- Gavajla etanol uygulanan grup (G) (n=10)
3- Kontrol gebe grubu (KG) (n=10)
4- Gavajla etanol uygulanan gebe grubu (GG) (n=10)
5- Kontrol 10 günlük yavru (KY10) (n=10)
6- Kontrol 30 günlük yavru (KY30) (n=10)
7- Gavajla etanol uygulanan gebenin 10 günlük yavrusu (GY10) (n=10)
8- Gavajla etanol uygulanan gebenin 30 günlük yavrusu (GY30) (n=10)
olmak üzere 8 grup (n=80) oluşturduk.

Sıçanlar 21±2°C deki odalarda hepsi aynı ışık periyotlarında bırakıldı. Bu oluşturulan gruplarda gebe bırakılacak dişi sıçanlara 2 ay boyunca günde kg. başına 6 g. gelecek şekilde %30'luk etanol, gavaj yöntemiyle uygulandı. Gebe bırakılacak sıçanların menstural sikluslarının düzenli olup olmadığı "vajinal smear" tekniği ile tayin edildi. Bu uygulamanın ardından gebe bırakıldılar. Gebelik süresince alkol uygulamasına devam edildi. Kandaki alkol düzeyi Adli Tıp Kurumunda KANGA-3 MTH yöntemiyle ölçüldü. Periferik kanda, NK Sitotoksik etki (Antikandidal index tayini), CD19 (Flow cytometric yöntemle), IL-2 (Elisa yöntemiyle), IFN-g (Elisa yöntemiyle) immünolojik parametreleri tayin edildi.

İstatistiksel değerlendirme tek yönlü varyans analizi, ANNOVA (DUNCAN testi) ile yapılmıştır.


BULGULAR Başa dön

NK sayısı, gavajla etanol uygulanan grupta (G: %38.40±3.43) kontrol grubuna (K: %54.90±10.86) göre çok anlamlı (p< 0.001), gavajla etanol uygulanan gebe grupta (GG: %37.1 ± 2.10) kontrol gebe grubuna (KG: %40.00±2.1) göre anlamlı (p<0.01) düşüş saptandı (Tablo I).

IL-2 , gavajla etanol uygulanan grupta (G: 71.0±2.4 pg/ml) kontrol grubuna (K: 86.5±1.3 pg/ml) göre, gavajla etanol uygulanan gebe grupta (GG: 60.9±2.1 pg/ml) kontrol gebe grubuna (KG: 65.9± 1.1 pg/ml) göre anlamlı (p<0.01) düşüş gözlendi (Tablo I).

IFN-g, gavajla etanol uygulanan grupta (G: 860±27.3 pg/ml) kontrol grubuna göre (K:1250±29.6 pg/ml ), gavajla etanol uygulanan gebe grupta (GG: 570±9.1 pg/ml) kontrol gebe grubuna (KG: 720±13.6 pg/ml) göre çok anlamlı (p<0.001) düşüş saptandı (Tablo I).

CD-19, gavajla etanol uygulanan grupla (G: % 23.83±1.6 ), kontrol grubu (K: %25.73±3.07) arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ancak gavajla etanol uygulanan gebe grupta (GG: %18.46±1.7) kontrol gebe gruba (KG: %23.98±1.7) göre anlamlı (p<0.01) bir azalma görüldü (Tablo I).

Doğum sonrası yavrularda immün parametrelere baktığımızda; NK; gavajla etanol alan gebelerin 10 günlük yavrularında (GY10: %13.0±0.7), kontrol yavrulara (KY10: %30.2±2.1) göre çok anlamlı (p< 0.001) düşüş saptandı. Gavajla etanol alan gebelerin 30 günlük yavrularında (GY30: %20.75±1.2), kontrol yavrulara (KY30: %32.28±2.6) göre çok anlamlı (p< 0.001) düşüş gözlendi (Tablo II).

IL-2, gavajla etanol alan gebelerin 10 günlük yavrularında (GY10: 63.0±3.2 pg/ml), kontrol yavrulara (KY10: 75.4±3.2 pg/ml) göre, gavajla etanol alan gebelerin 30 günlük yavrularında (GY30: 70±2.6 pg/ml) kontrol 30 günlük yavrulara (KY30: 76.0 ±3.4 pg/ml) göre anlamlı (p<0.01) düşüş saptandı (Tablo II).

IFN-g, gavajla etanol alan gebelerin 10 günlük yavrularında (GY10: 520±17 pg/ml) kontrol 10 günlük yavrulara (KY10: 850±25.0 pg/ml) göre, gavajla etanol alan gebelerin 30 günlük yavrularında (GY30: 640±16.10 pg/ml) kontrol 30 günlük yavrulara (KY30: 900±10.0 pg/ml) göre çok anlamlı (p<0.001) düşüş bulundu (Tablo II).

CD19, gavajla etanol alan gebelerin 10 günlük yavrularında (GY10: %32.5±2), kontrol 10 günlük yavrulara göre (KY10: % 11.15±1.7), gavajla etanol alan gebelerin 30 günlük yavrularında (GY30: %30.8 ± 1.8) kontrol 30 günlük yavrulara (KY30: %21.35±1.2) göre çok anlamlı (p<0.001) artış gözlendi (Tablo II).TARTIŞMA Başa dön

Fetusun immungraft olarak reddinin engellenmesi, yaşayabilmesi ve gelişmesi için, anneden farklı olduğu sinyalini anneye ulaştırarak lokal immün supressif mekanizmaları işletmesi gerekir.

Gebelik sürecinde gelişen immüntolerans anne ve fetus için oluşacak tehlikeleri önler. Gebenin immün sistemi süreç içinde hormonlar, lokal immünsupressif maddeler plesanta proteinleri (PP), erken gebelik faktörleri (EPF) ve steroidler gibi faktörlerin etkisiyle işlevine devam etmektedir.16,17 Gebelik sürecinde oluşan immun yanıt değişimlerine rağmen, anne ve fetus enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması geliştirmektedir. Gebelik döneminde organogenesis evresinde alkol, ilaç, haşhaş gibi teratojenik faktörlerin oluşturacağı malformasyonlar doza, fetusa ulaşma şekline ve süreye bağlı olarak değişmektedir.18 Teratojenik faktörlerden alkol gebelerde fetusa, fetal/ plasental markırlar üzerinden etkilidir.

Etanol kullanımı sonucu periferik kan, dalak ve timusta lenfoid hücrelerin kaybı, özellikle T hücreye bağlı immün cevaplarda kayıplar, IL-2 yolunun kullanılmaması, TNF sitokin değişiklikleri olarak özetlenebilir.19

Yapılan çalışmalarda fetal alkol sendromlu sıçan modellerinde, merkezi sinir sisteminde davranışlarda, endokrin faaliyette değişimlerin olduğu, immün sistemin zayıfladığı prenatal ve postnatal büyüme evrelerinde yavaşlamanın olduğu sonucuna varılmıştır.20

Alkol ve immün parametreler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda etanolün immün sistem üzerinde derin etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ancak etanolün gebelik sürecinde immün sistem üzerine etkileri konusunda fazla bilgi bulunmamaktadır.

Araştırmamızda 'alkolik yapılan gebe sıçanlar ve yavrularında NK aktivasyonu ile IL-2, IFN-g ve CD 19 etkileşimini' inceleyerek farklı yaklaşımlar getirmeye çalıştık.

Çalışmamızda sağlıklı kontrol grubuna göre gavajla etanol uygulanan grupta NK, IL-2 ve IFN-g aktivitesinde çok anlamlı (p<0.001) bir düşüş saptandı (Tablo I).

NK hücreleri, IFN-g, TNF, IL-2 sitokinleri ile hedef hücreleri lizise uğratma yeteneklerini arttırırılar.21,22 Hedef hücrelerin NK tarafından öldürülmesi için IgG ile önceden kaplanması gerekmektedir.23 Antikor üreten B lenfositlerin göstergesi olan CD19, sağlıklı kontrol grubuna göre gavajla etanol uygulanan grupta anlamlı bir değişime uğramamıştır. CD19 değişimleri, antikor düzeyini de etkilemektedir. CD19 düzeyinin değişmemesi, NK hücrelerinin hedef hücreyi tanımasını sağlayan IgG üretimini de etkileyeceğinden, NK aktivasyonunda azalma görülebilir.24 Çalışmamızda etanolün sitokinler üzerindeki supressif etkisi CD19 düzeyinin değişmemesine rağmen NK aktivasyonuna da yansımıştır.

Yine Ben Eliyahu25 tarafından yapılan çalışmada, NK hücrelerinin faaliyetinin etanol ile baskılandığı gösterilmiştir.

Kontrol grubu ile gavajla etanol uygulanan gebe grubu karşılaştırıldığında NK, IL-2, CD19 düzeylerinde anlamlı (p< 0.01), IFN-g düzeylerinde çok anlamlı (p< 0.001) azalmanın olduğu gözlendi.

Gebelikte 3 aya doğru NK aktivitesi azalmaktadır. Başarılı bir gebeliğin devamı için NK aktivitesinin inhibisyonu gereklidir. NK (CD56, CD56/16) hücre aktivitesinin yüksek olmasının, etanol uygulanan gebe sıçanların abortusa meyillerinin fazla olmasına neden olabileceği ileri sürülmektedir.15,26

Ben Eliyahu,25 etanol uygulanan tekrarlayan spontan abortuslu sıçanlarda doza bağımlı olarak NK aktivitesinin yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmada CD19 düzeyindeki azalmaya bağlı olarak NK düzeyinde de anlamlı azalma olduğu vurgulanmıştır.

Chao ve ark,27,28 tarafından yapılan çalışmada normal gebelikte NK aktivitesinin baskılandığını, tekrarlayan düşüklerde B hücreleri (CD19) ve NK hücrelerinde artış olduğu saptanmıştır. Bu bulgular araştırma sonuçlarımızla paralellik göstermektedir.

Alkolik gebelerin yavrularında meydana gelecek immün değişimlerle ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızda 10 günlük kontrol yavru grubuna göre gavajla etanol uygulanan 10 günlük yavru grubunda NK, IL-2 , IFN-g düzeylerinde çok anlamlı (p<0.001) düşüş gözlendi. CD19 değerinde ise çok anlamlı bir artış söz konusudur. Bu artışa paralel antikor düzeyinde oluşacak artışa rağmen antikora bağımlı hücresel sitotoksik özelliği olan NK aktivitesinin stimüle edilemediğini göstermektedir. Bu da etanolün sitokinler üzerindeki güçlü supressif etkisinin sonucu olarak değerlendirilebilir.29

Steven ve ark.30'nın yaptıkları çalışmada etanol uygulanan sıçanların, laktasyon döneminde meme bezlerinde lökosit alt gruplarının dağılımı incelenmiş; gebelikte %18 protein dietle kısa süreli etanol uygulanan hayvanlarda total IgA, CD19 (B lenfosit) ve T hücre sayılarında azalma,uzun süreli etanol uygulanan grupta ise IgA, CD19 ve T hücre sayılarında artış olduğu vurgulanmıştır. Laktasyon süresince maternal lökositlerin yenidoğana transferi yavrunun immünolojik yapısını belirlemektedir.

30 günlük kontrol yavru grubuna göre gavajla etanol uygulanan grupta NK, IL-2, IFN-g değerlerinde çok anlamlı (p< 0.001) düşüş görülmektedir. CD19 değerinde 10 günlük yavrularda görülen artış, 30 günlük yavrularda da çok anlamlı (p<0.001) şekilde saptanmıştır.

IL-2, NK hücrelerini harekete geçiren ve onların sitolitik işlevlerini arttıran sitokinlerdir.31 IL-2 aynı zamanda B hücrelerine (CD19) etki ederek antikor sentezini uyarır.32

Taylor,33 fetal dönemde alkole maruz kalan yavrularda NK aktivasyonunun baskıladığını göstermiştir.

Na ve ark,34 yaptıkları çalışmada gebelikte laktasyon sırasında immünite geçişinin yenidoğanın gelişiminde rol oynadığını, annenin etanol alımının yenidoğan immün sisteminde özellikle erken dönemde güçlü bir supresyona neden olduğunu vurgulamışlardır. Etanol alımı, süt ve kan hücrelerinde sitokin düzeyinde değişimlere neden olduğundan, immün sistem etkilenmektedir.35

Sonuç olarak, NK hücreleri immün sistemin doğuştan gelen öldürücü hücreleri olarak kabul edilmektedir. İmmün regülasyonda etkin rol oynamaktadır.36 NK hücreleri ve B hücre aktivasyonu yaşa, cinsiyete göre değişim göstermektedir. Son yapılan çalışmalar öldürücü aktivitelerde en güçlü lenfosit fraksiyonunun CD3, CD19, CD56 (NK) fenotipleri olduğunu göstermiştir.37 Etanol gibi teratojenik faktörler NK aktivasyonu, CD19, IL-2 ve IFN-g gibi sitokinler üzerinde supressif etki gösterirken, immün sistemin ayrı bir tolerans geliştirdiği gebelik döneminde de bu supresyon kuvvetlenmektedir.38 Bu supressif etki komplike olayları tetiklemekte, immün yetmezliklere, tümör oluşumuna ve enfeksiyonlara meyli arttırmaktadır. Ancak bu olumsuzluk yanında gebeliğin devamı için supresyonun gereği unutulmamalıdır. İmmün sistemde birbirine ters çalışan bu mekanizmalar organizmanın yaşamını güçlü kılmaktadır.


ÖZET Başa dön

Çalışmamız NK hücrelerinin, alkolik yapılan gebe sıçanlar ve yavrularında IL-2, IFN-g ve CD 19 ile nasıl etkileşim içinde olduğunu göstermek amacıyla planlandı. Toplam 80 Wistar albino soyu dişi sıçanda yapılan araştırmanın grupları; 1) Kontrol Grubu (K) (n=10) 2) Gavajla etanol uygulanan grup (G) (n=10) 3) Kontrol gebe grubu (KG) (n=10) 4) Gavajla etanol uygulanan gebe grubu (GG) (n=10) 5) Kontrol 10 günlük yavru (KY10) (n=10) 6) Kontrol 30 günlük yavru (KY30 ) (n=10) 7) Gavajla etanol uygulanan gebenin 10 günlük yavrusu (GY10) (n=10) 8) Gavajla etanol uygulanan gebenin 30 günlük yavrusu (GY30) (n=10) şeklinde belirlendi.

NK değerlerinin [(K: %54.90 ± 10.86 ile G: % 38.40 ± 3.43), (KG: %40.00±2.1 ile GG:%37.1±2.10 )] grupları arasında, 10 ve 30 günlük yavru [(KY10: % 30.2± 2.1 ile GY10: %13.0 ± 0.7), (KY30: %32.28 ± 2.6 ile GY 30: % 20.75 ± 1.2)] grupları arasında anlamlı düşüş olduğu belirlendi. IL-2 değerlerinin [(K: 86.5 ± 1.3 pg/ml ile G:71.0±2.4 pg/ml.) (KG: 65.9 ± 1.1 pg/ml ile G.G: 60.9 ±2.1 pg/ml.)] grupları arasında, 10 ve 30 günlük yavru [( KY10: 75.4 ± 3.2 pg/ml ile GY10: 63.0 ± 3.2 pg/ml ), (KY30: 76.0 ± 3.4 pg/ml ile GY30: 70.0 ± 2.6 pg/ml)] grupları arasında anlamlı düşüş olduğu görüldü. IFN-g değerlerinin [(K:1250 ± 29.6 pg/ml ile G: 860 ± 27.3 pg/ml ), (KG: 720 ± 13.6 pg/ml ile GG: 570 ± 9.1 pg/ml )] grupları arasında, 10 ve 30 günlük yavru [(KY10: 850 ± 25.0 pg/ml ile GY10: 520 ± 17pg/ml ) (KY30: 900 ± 10 pg/ml ile GY30: 640 ± 16.10 pg/ml )] grupları arasında anlamlı azalma gözlendi. CD19 değerleri [(K: %25.73 ± 3.07 ile G: %23.83 ± 1.6) grupları arasında anlamlılık belirlenemedi. (KG: %23.98 ± 1.7 ile GG: %18.46 ± 1.7) grupları arasında anlamlı düşüş görüldü. 10 ve 30 günlük yavru [(KY10: %11.15 ± 1.7 ile GY10: %32.5 ± 2.0 ) (KY30: %21.35 ± 1.2 ile GY30: %30.8 ± 1.8)] grupları arasında anlamlı artış belirlendi.

Gavaj yöntemiyle alkol uygulanan dişi sıçanlarda ve bunların gebelik döneminde kontrol grubuna göre NK aktivitesinin anlamlı olarak azaldığı, buna paralel olarak CD-19, IL-2 ve IFN-g düzeyinde de azalma olduğu görüldü. Gebelik döneminde alınan alkolün, 10 günlük yavrularda NK, IL-2, IFN-g düzeyinde, 30 günlük yavrulara göre daha güçlü supresif etkisi olduğu belirlendi. Gerek 10 gerekse 30 günlük yavrularda CD19 düzeyinde anlamlı artışın olduğu gözlendi. Gebelik sürecinde annede gelişen özel immün tolerans sistemlerinin teratojenik faktörlerin başında gelen alkol ile değişime uğradığı sonucuna varıldı.


KAYNAKLAR Başa dön

 1. Lanzavechia A. Antigen spesific interaction between T and B cells. Nature 1985; 314: 537-539.
 2. Szekeres-Bartho J, Faunt Z. The expression of a progesterone-induced immunomodulary protein in pregnancy lymphoctes. Clin Exp Res 1995; 19: 221-227.
 3. Imrie HJ. Reduction in erythrocyte complemet receptor 1 (CD1,CD35) and decay accelerating factor (DAF,CD55) during normal pregnancy. J Reprod Immunol 1996; 31: 221-227.
 4. Gala RR. Shevach EM. Influence of PRL and Growth hormone on the activation of draw mouse lymphocytes in vivo. Proc Soc Exp Biol Med 1993; 204: 224-230.
 5. Uksila A. Sex hormones, immune responses mechanism of sex hormone action. Am J Path 1990; 531-551.
 6. Chao TC. Female sex hormones and immune system. Chang Keng I Hsuuch 1996; 19: 95-106.
 7. Seelig LL. Jr. Steven WM. Stewart GL. Effects of maternal ethanol consumption on the subequent development of immunıty to Trichinella spiralis in rat neonates. Alcohol Clin Exp Res 1996; 20: 514-522.
 8. Giberson PK, Blakley BR. Effect of postnatal etanol expousure on expression of differentiation antigens of murine splenic lymphocytes. Alcohol Clin Exp Res 1994; 18: 21-28.
 9. Weinberg J, Jerrells TR. Suppression of immune responsiveness: sex dıfferences in prenatal ethanol effects. Alcohol Clin Exp Res 1991; 15: 525-531.
 10. Norman DC, Chang MP, Wong, CM.Branch BJ, Castle S, Taylor AN. Changes with age in the proliferative response of splenic T cells from rats exposed to ethanol in utero. Alcohol Clin Exp Res 1991; 15: 428-432.
 11. Jerrells TR. Immunodeficiency associated with ethanol abuse. Adv Exp Med Biol 1991; 288: 229-236.
 12. Chang MP, Yamaguchi DT, Yeh M, Taylor AN, Norman DC. Mechanism of the impaired T cell proliferation in adult rats exposed to alcohol in utero. Int J Immunopharmacol 1994; 16: 345-357.
 13. Kuhnert M; Strohmeier R, Stegmullerm Halberstadt E. Changes in lymphocyte subsets during normal pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998; 76: 147-151.
 14. Jokhi PP, King A, Loke YW. Cytokine production and cytokine receptor expression by cells of the human first trimester placental - uterine interface. Cytokine 1997; 9: 126-137.
 15. Quenby S, Bates M, Doing T, Lewis BJ, Jones DI, Johnson PM, Vince G. Pre-implantation endometrial leukocytes in - women with recurrent miscarrige. Hum Reprod 1999; 14: 2386-2391.
 16. Steven WM, Stewart GL, Seelin LL. Effects of levamisole on ethanol - induced suppression of lactational immune transfer in rats. Alcohol Clin Exp Res 1993; 17: 958-962.
 17. Gallucci RM, Meadows GG. Ethanol consumption suppresses the IL-2 induced proliferation of NK cells. Toxicol Appl Pharmacol. 1996; 138: 90-97.
 18. Wu WJ, Wolcott RM, Pruett SB. Ethanol decreases the number and activity of splenic natural killer cells in a mouse model for binge drinking. J Pharmacol Exp Ther 1994; 271: 722-729.
 19. Laso FJ, Lapenta P, Madruga J, San-Miquel JF. Alterations in tumor necrosis factor alpha , interferon - gamma and IL - 6 production by natural killer cell - enriched peripheral blood mononuclear cells in chronic alcoholism; relationship with liver disease and ethanol intake. Alcohol Clin Exp Res 1997; 21: 1226-1231.
 20. Norton S. Basic animal research. Rec Dev Alcohol 1991; 9: 95-115.
 21. Minami Y, Kono T. The IL-2 receptor complex: Its structure, function and target genes. Ann Rev Immunol 1993; 11: 245-268.
 22. Trinchieri G, Wysocka A, D'Andrea. Natural killer cell stimulatory factor (NKSF) or IL-12 is a key regulator of immune response and inflammation. Prog Growth Factor Res 1993; 4: 355-368.
 23. Burton DR, Woof JM. Human antibody effector function. Adv Immunol 1992; 51: 1-84.
 24. Gallucci RM. Ethanol consumption reduces the cytolytic activity of lymphokine -activated killer cells. Alcohol Clin Exp Res 1995; 19: 402-409.
 25. Ben-Eliyahu S, Page GG, Yirmiya R, Taylor AN. Acute alcohol intoxication suppresses natural killer cell activity and promotes tumor metastasis. Nat Med 1996; 2: 457-460.
 26. Ochshorn-Adelson M, Bodner G. Effects of ethanol on human natural killer cell activity: in vitro and acute low dose in vivo studies. Alcohol Clin Exp Res 1994; 18: 1361-1367.
 27. Chao KH. Decidual natural killer cytotoxicity decreased in normal pregnancy but not in unembriyonic pregnancy and recurrent spontaneous abortion. Am J Reprod Immun 1995; 34: 274-280.
 28. Wu WJ, Wolcott RM, Pruett SB. Ethanol decreases the number and activity of splenic natural killer cells in a mouse model for binge drinking. J Pharmacol Exp Ther 1994; 271: 722-729.
 29. Abul K, Lichtman AH, Pober JS. Effector mechanisms of T cell - mediated immune reactions. Cell Molec Immunol 1994; 13: 262-276.
 30. Steven WM, Barron RA, Stewart GL, Seeling LL. The effects of maternal ethanol consumption on the distribution of leukocyte subsets in the lactating mammary gland of rats. Alcohol Alcohol 1991; 26: 615-625.
 31. Herberman RB, Reynolds CW, Ortaldo J. Mechanisms of cytotoxicity by natural killer cells. Ann Rev Immunol 1986; 4: 651-680.
 32. Versteeg R. NK cells and T cells mirror images. Immunology Today 1992; 13: 244-247.
 33. Taylor AN, Ben Eliyahu S. Actions alcohol on immunity and neoplasia in fetal alcohol exposed and adult rats. Alcohol sup 1993; 2: 69-74.
 34. Na HR, Seeling LL. Effect of maternal ethanol consumption on in vitro tumor necrosis factor, IL-6 and IL-2 production by rat milk and blood leukocytes. Alcohol Clin Exp 1994; 18: 398-402.
 35. Chang MP, Yamaguchi DT. Mechanism of the impaired T cell proliferation in adult rats exposed to alcohol in utero. J Immunopharmacol 1994; 16: 345-357.
 36. Kos FJ. Regulation of adaptive immunıty by NK cells. Immunol Res 1998; 17: 303-312.
 37. Cook RT, Li F, Vandersteen D. Ethanol and Natural Killer Cells. 1. Activity and immunophenotype in alcoholic humans. Alcohol Clin Exp Res 1997; 21: 974-980.
 38. Shinkai S, Konishi M, Shephard RJ. Aging, exercise, training and the immune system. Exerc Immunol Rev 1997; 3: 68-95.

 • İÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje No. 883-090896); Anahtar Kelimeler: Gebelik, Etanol, İmmunite, NK, IL-2, CD19, Yavrular; Key Words: Pregnancy, Ethanol, Immunity, NK, IL-2, CD19, Offspring; Alındığı Tarih: 27 Haziran 2000; Doktora Öğr. Sibel Akyol, Prof. Dr Halil Tunalı: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı; Doktora Öğr. Bayram Kıran: İÜ İstanbul Tıp Fakültesi DETAE İmmünoloji Bilim Dalı; Prof. Dr. Özdemir İlter: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi. Yazışma Adresi (Address): S. Akyol, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 34303, Cerrahpaşa, İstanbul.