YAZARLARA BİLGİ
 

1. 'Cerrahpaşa Tıp Dergisi', İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organıdır ve yılda dört sayı yayınlanır.

2. Derginin amacı, tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları aktarmak ve canlı bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bu amaçla, tıbbı orijinal araştırma, derleme yazıları, tartışmalı konularda karşıt ve yandaş yazıları, ilginç olgu sunumlarını, bilmece olguları, klinik ve pratik uygulamalara ilişkin yazıları, editöre mektupları, editör yorumlarını, biyografi ve tıp alanından haberleri yayınlar.

3. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.

4. Dergi Editörlüğü, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek ve biçim olarak yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır.

5. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Ayrıca ayrı baskı yapılmaz. Yayın devir hakkı formu bütün yazarlarca imzalanıp konur. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.

6. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların Etik Kurul onayları alınmış ve belgelendirilmiş olmalıdır.

7. Gönderilen yazıların hemen işleme konabilmesi için, mutlaka aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:

    a. Yazılar çift aralıklı ve 12 punto olarak, her sayfanın iki yanında ve alt ve üst kısmında 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın alt ortasında yer almalıdır.

    b. Araştırma ve derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:

        1. Sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (90 karakteri geçmemelidir) ve yazının kısa başlığı (45 karakteri geçmemelidir) bulunmalıdır.

        2. Sayfada Türkçe ve İngilizce özetler (250 kelimeyi geçmemelidir, kısaltma bulunmamalıdır) ve Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3 tane) yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özet, “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” başlıklarını içermelidir. İngilizce anahtar kelimeler Tıp Konuları Başlığına uygun olmalıdır (Medical Subject Headings: MeSH). Tıp Konuları Başlıkları'nı (MeSH) aramak için şu internet adresine başvurulabilir: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirmelidir.

        3. Sayfada ve daha sonraki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Derleme yazılarında ana metin yer almalıdır. Yazıda konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar kullanılmalıdır. Bir derleme yazısında; problemin içeriği, tarihi bilgiler, temel bilgiler, metodoloji, hayvan ve insan deneyleri, tartışma, sonuç, öneriler ve gelecekte yapılacak çalışmalar gibi bölümlerin bulunması yararlı olacaktır. Araştırma yazılarında, Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler jenerik veya ticari isimleriyle belirtilmelidir (jenerik isimler yeğlenir). Ticari isimler büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantezde belirtilmelidir. Ana metni teşekkür, kaynaklar, tablo ve şekiller izlemelidir. Tablo ve şekiller metin sonunda, her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır.

    c. Teşekkür bölümü, metnin sonuna eklenmeli ve bir paragrafı geçmemelidir.

    d. Kaynaklar: Tablo ve şekiller de dahil olmak üzere metin içerisinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Türkçe kaynak kullanımına önem verilmelidir. Dergi isimleri Index Medicus'a uygun kısaltılmalı, eğer Index Medicus'ta yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son kaynak numaraları belirtilmelidir (3-9 gibi). Kaynak gösterilen makalenin künyesinde 4 veya daha fazla yazar olduğunda ilk 3 yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda ve ark., Türkçe dışı kaynaklarda et al. kullanılmalıdır. Dört veya daha az yazarlı makalelerde tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Araştırma ve derlemelerde kaynak sayısının 35, olgu sunumlarında da 15 ile sınırlandırılmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) aşağıda örneklendiği gibi yazılmalıdır.

 

DERGİ MAKALELERİ

Standart makale
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-983.

EK
QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 (Suppl1): 2755-2782.

ÖZET FORMAT
(Mektup, Abstract ve Editoryal): Ennzensberger W, Fischer PA. Metronume in Parkinson's disease (Letter). Lancet 1996; 347:1337.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar; 1996.

Editörlü
Norman IJ, Redfem SJ, eds. Mental Health Care for Elderly People. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm
Phillips SJ, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM; eds. Hypertension: Pathophysiology, diag­nosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr; 1995:466-478.

Basılmış Kongre Özet / Kitabı
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Pemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6-10 September 1992; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992:1561-1565. Leshner AAI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med 1996; [In Press].

BASILMAMIŞ KAYNAKLAR
Smith J. New agents for cancer chemotherapy. Presented at the Third Annual Meeting of the American Cancer Society, 13 June 1983, New York.

TEZ
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [Tez]. St Louis (MO): Washington Univ; 1995. Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

     e. Tablolar: Her tablo ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalı ve metin içerisindeki dizine göre Romen rakamı ile numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır.

    f. Şekiller: Her yazı için en çok 6 adet kabul edilir. Metinde geçtiği sıraya göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Mikroskopik fotoğraflarda kullanılan boya, büyütme ölçütleri, şekil içerisinde uzunluk birimi (internal scale bar) belirtilmeli ve patolojik piyeslerde santimetrik şablon eklenmelidir. Hasta fotoğraf ve grafilerinde etik değerler korunmalıdır. Şekiller metin içerisinde kullanılacakları yerlere parantez içerisinde şekil numarasıyla belirtilmeli, kaynaklar ve tablolardan sonra ayrı bir sayfada da liste halinde tüm şekillerin alt yazıları sunulmalıdır. Reprodüksiyon olan şekiller için izin mektubu gereklidir.

    g. Olgu sunularının toplam sayfa sayısı 3'ü geçmemeli, Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe İngilizce özet, anahtar sözcükler, giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir. Yeni bulgular ya da net mesajlar içermelidir. Bilmece olgu sunumlarında kısa bir girişi, problemin tanımlanması, ipucu niteliğindeki fotoğraf ve şekillerin sunulması, kesin tanı ve bu tanının tartışılarak eğitime yönelik mesajların vurgulandığı tartışma bölümü izlemelidir.

    h. Karşıt / yandaş görüş yazıları üçer sayfayı; klinik pratik yazıları şekil, resim ve kaynaklarla birlikte 3 sayfayı aşmamalıdır.

    ı. Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, kaynakları sınırlı olmalı, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.

    j. Kısaltmalar, uluslararası kabul edilen şekle göre yapılmalı, ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde yazılmalı ve tüm metinde bu kısaltma kullanılmalıdır.

    k. Araştırma bulgularının denetlenebilirliğini sağlamak için araştırma düzenine, örnekleme ait uygulamalar (Denek sayısı, randomizasyon tekniği vs.) ve yöntembilimsel yaklaşımlar tanımlanarak kaynakları sunulmalıdır. Anlamlılık sınırı olarak seçilen “p” düzeyi ile birlikte uygun hata ve belirsizlik payları (güven aralıkları, vs) belirtil­melidir. Kullanılan istatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı, kullanılan yazılım (software) belirtilmelidir. İstatistik terminolojisi (random, significant, korelasyon, vs) istatistik dışı anlamlarda kullanılmamalıdır. Verilerin ve analizin tüm sonuçları tablo, şekil veya grafikler olarak “Bulgular” bölümünde, kullanılan Biyostatistiksel yöntemler ve uygulama ayrıntıları yazının “Metod” bölümünde veya ayrı bir başlık altında sunulmalıdır.

 

8. Yazarlar, kendi yazışma adreslerini, telefon numaralarını (iş ve cep) ve e-posta adreslerini mutlaka bildirmelidirler.

 

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

Cerrahpaşa Tıp Dergisi Editörü

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Dergi Bürosu

34098 İstanbul

Tel ve Faks: (0212) 414 33 60

E-posta: ctfedit@istanbul.edu.tr

 

DERGİ SEKRETERİ

Emine BİTİŞ

Tel: (0212) 414 33 60; (0212) 414 30 00 / 21733

 


YAZARLAR İÇİN YAZI KONTROL PLANI 

  Sayın yazarlarımızın, dergimize gönderecekleri yazıları aşağıdaki nitelikler açısından kontrol ettikten sonra göndermeleri, yazıların değerlendirmesini hızlandıracaktır. Dergimiz hakemlerinin özellikle dikkat ettikleri noktalar aşağıda sıralanmıştır: 

  Giriş 

  1. Çalışmaya esas olan araştırmalara yeterince deyinilmiş mi? 

  2. Çalışmanın amacı/ hipotez/ aranılan soru açıkça yazılmış mı? 

  Yöntem 

  3. Çalışmanın planı ve denekleri (açık, kör, nasıl yapıldığı) yeterince açıklanmış mı? 

  4. Çalışmaya alınma ve çıkarılma kriterleri açık mı? 

  5. Grup çalışmalarında, kıyaslanan gruplar/tanı testleri vs. için yeterli sayı ve açıklayıcı bilgi var mı? 

  6. Çalışmanın etkinliğine ve sınırlı kalmasına etki eden diğer önemli faktörler tanımlanmış mı ? 

  Bulgular 

  7. Değerlendirmeye alının ve alınmayan deneklerin sayıları ve nedenleri yeterince açıklanmış mı? 

  8. Çalışmaya alınan denekleri etkileyen diğer faktörler yeterince belirtilmiş mi? 

  9. Deneklerin her birinin sonucu yeterince açık mı? 

  10. İncelemenin veriliş şekli ve anlaşırlığı uygun mu? 

  11. İstatistiksel analizler uygun ve yeterli şekilde kullanılmış mı? (Gerekirse istatistik inceleme için yardım istenebilir) 

  12. Tablolar ve Şekiller önemli bilgileri etkin bir şekilde özetliyor mu? 

  Tartışma 

  13. Çalışmanın tıbba ilave bir bilgi kattığı açık mı? 

  14. Çalışmanın eksik tarafları yeterince vurgulanıyor mu? 

  15. Sonuçları destekleyen çalışmalar yeterince belirtiliyor mu? 

  16. Sonuçlar genellenirken bu çalışmanın yapısı bunu haklı gösteriyor mu? 

  Özet 

  17. Yeterli bilgi ve sonuç özetlenmiş mi? 

  Başlık 

  18. Başlık, çalışma için açık, kısa ve yeterli mi? 

  Başlık 

  19. Yazarın iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta) tam olarak yazılmış mı?